Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Amaltea καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα για την υλοποίηση κάθε λύσης στάδια: απεικόνιση του προβλήματος, έρευνα, πληροφόρηση, αξιολόγηση, εγκατάσταση και υποστήριξη με χρήση προηγμένων τεχνικών διαχείρισης έργων. Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες από την Amaltea, με βάση την εξειδίκευση των στελεχών της, παρουσιάζονται ακολούθως:

Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας, Έρευνας & Τεχνολογίας
 

Οι υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας που προσφέρει η Amaltea περιλαμβάνουν:

 • Διαγνωστικούς, τεχνολογικούς και επιχειρηματικούς ελέγχους (technology and business audits).
 • Συγκριτική Αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση και προώθηση τεχνολογικά καινοτόμων ιδεών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ παρόχων και αποδεκτών τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της υποστήριξης των υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας, η Amaltea έχει αναπτύξει δύο πρωτοποριακά προϊόντα, την Επιχειρηματική Διάγνωση και τους ελληνικούς δείκτες για τη Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση Επιχειρήσεων
 

Οι υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

 • Εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), επιχειρησιακών σχεδίων (operating plans) και σχεδίων μάρκετινγκ (marketing plans).
 • Τεχνικο-οικονομικές μελέτες, προμελέτες και μελέτες βιωσιμότητας.
 • Ερευνες αγοράς
 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε λειτουργικούς τομείς επιχειρήσεων με αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής.
 • Εκπόνηση, υποβολή για χρηματοδότηση και διαχείριση προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 

Οι προσφερόμενες μελετητικές υπηρεσίες της Amaltea περιλαμβάνουν:

 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τους Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νομούς, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή Τοπικά Σχέδια Δράσης και Πρωτοβουλίες και παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων.
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η ολοκλήρωση και η τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάληψη μελετητικών έργων για φορείς του Δημοσίου Τομέα για θέματα που σχετίζονται με μεταφορά τεχνολογίας και επειχιερησιακό σχεδιασμό
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για κλαδικούς φορείς και συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.
 • Αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός και/ ή εξ' αρχής σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικών λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 • Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων και εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων τους.
 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση-Κατάρτιση
 • Εκπαίδευση σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας

Προϊόντα της Amaltea

Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης

Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω μια σειρά μεθόδων που στοχεύουν στην βελτίωση συγκεκριμένων λειτουργιών μιας επιχείρησης όπως:

 • Επιχειρηματική Διάγνωση (Business Audit)
 • Τεχνοδιάγνωση (Technology Audit)
 • Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking).
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών (Business process re-engineering)
 • Διαμόρφωση Οργανογράμματος και Περιγραφή Καθηκόντων
 • Οργάνωση Πωλήσεων
 •  Διαχείριση Γνώσης (Knowledge management)
 •  Ανάπτυξη Συστημάτων Μέτρησης Απόδοσης (Performance measurement systems)
 •  Μέθοδοι Διοίκησης Παραγωγής και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω μια σειρά μεθόδων που στοχεύουν στην βελτίωση συγκεκριμένων λειτουργιών της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • Επιλογή Χώρων Εγκατάστασης
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 •  Βελτιστοποίηση Γραμμών Παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Αποθηκών
 • Διαχείριση Στόλου
Μελέτες Εφαρμογής ΤΠΕ στην επιχείρηση

Το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης κατηγορίας δραστηριοποίησης περιλαμβάνει:

 • Την εκπόνηση μελετών:
  • της μετάβασης του συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης σε περιβάλλον Συστήματος Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP System).
  • αξιοποίησης ΤΠΕ στη διοίκηση, την παραγωγή, τη διαχείριση τις αποθήκης και του δικτύου πωλήσεων (πχ ενίσχυση των ανθρώπινων διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης και των αποθεμάτων με κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή bar coding και της σύνδεσης του υποσυστήματος με το κυρίως Πληροφοριακό Σύστημα της εταιρείας)
  • σχεδιασμού και/ ή βελτιστοποίησης διαγραμμάτων ροής πληροφοριών και/ ή εργασίας
  • ηλεκτρονικού επιχειρείν (στρατηγικής, ανάλυσης και επιλογής τεχνολογιών, κλπ)
 • Τις προτάσεις του Συμβούλου που θα περιλαμβάνουν τις βασικές απαιτήσεις των χρηστών από το περιβάλλον και την λειτουργικότητα του νέου συστήματος, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού ώστε να μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη η διαθέσιμη πληροφοριακή δυνατότητα του νέου συστήματος.
 • Την τεκμηρίωση των παραπάνω σε γραπτή μορφή ώστε να χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία προδιαγραφών και τεχνικών δελτίων και στην επικοινωνία με τους υποψήφιους προμηθευτές των παραπάνω συστημάτων.
 • Την υποστήριξη προς τη διοίκηση της επιχείρησης για την διεξαγωγή διαγωνισμών, την αξιολόγηση και την επιλογή των τελικών προμηθευτών.
 
 
 
Copyright © 2009 - Amaltea Consulting
|
Created & Hosted by ItBiz