Δραστηριότητες
Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται:
Η παροχή ολοκληρωμένης μορφής συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα: (α) Ανάπτυξης, διοίκησης και οργάνωσης προς όφελος οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (β) διαχείρισης, οργάνωσης, διοίκησης υλοποίησης και επίβλεψης αναπτυξιακών και άλλων έργων, (γ) εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης για αναπτυξιακά έργα και (δ) σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
 
Η κατάρτιση, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και αξιολόγηση εθνικών και ευρωπαϊκών/ διεθνών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και έργων και η παρακολούθηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων τους.
 
Η  σύνταξη, αξιολόγηση και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τεχνικής βοήθειας, προτάσεων στα πλαίσια εθνικών ή και διεθνών πρωτοβουλιών/ προγραμμάτων και μελετών παρεμφερούς αντικειμένου.
   
Η μελέτη, επίβλεψη, διαχείριση και αξιολόγηση έργων στους τομείς διοίκησης, πληροφορικής, οργάνωσης παραγωγής, προώθησης πωλήσεων, ανθρώπινων πόρων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, τεχνικών έργων και έργων υποδομών.
   
Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων, διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
   
Η παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την α ξιολόγηση, μεταφορά και εφαρμογή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
   
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η ολοκλήρωση και η τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
   
Η υποστήριξη και διοργάνωση ερευνητικών, πολιτιστικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.
   
Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας και δημοσιότητας.
   
 
 
Copyright © 2009 - Amaltea Consulting
|
Created & Hosted by ItBiz